ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

شرکت مهندسی فناوری های نوین پایوند همکاران سیستم ، با همکاری جمعی از مدیران و متخصصین انفورماتیک و با هدف ارائه‌ی خدمات تخصصی در حوزه‌ی فناوری‌های به‌روز و شبکه‌های کامپیوتری تاسیس شده است.
این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی همکاران سیستم در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را با نام مرکز مهندسی شبکه همکاران سیستم(مشورت) آغاز کرد و پس از دو سال فعالیت، با تاسیس شرکت فعالیت خود را گسترش داد.
شرکت پایوند از سال ۱۳۹۰ به فعالیت خود در حوزه شبکه پایان داد و در جایگاه یکی از شرکت‌های تخصصی همکاران سیستم و یکی از اعضای سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان یابی رادیویی، با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه‌ی تیم‌های کارآزموده، به صورت تخصصی در زمینه فناوری‌های نوین به ویژه RFID و بیومتریک فعالیت می‌کند. شرکت پایوند عضو ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ است.

خدمات 

ﺧﺪﻣﺎت اصلی شرکت پایوند عبارتند از:

  • ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
  • ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بیومتریک
  • ﭘﻴﺎده‌سازی راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بارکد
  • اراﺋﻪ‌ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اینترنت اشیاء – IoT
  • اراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و راﻫﮑﺎرﻫﺎی جامع ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر
  • اراﺋﻪ‌ی سیستم  ﭘﻴﺎﻣک و ﭘﻨﻞ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺴﺘﻢ

 

 

 

استراتژی‌های کلان 

در چشم‌انداز کلان، این مجموعه می‌کوشد تا زمینه‌ی استفاده‌ی صحیح و مناسب سازمان‌ها و اشخاص از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را فراهم آورد تا با ارتقای جایگاه کشور، در قرارگیری آن در زمره‌ی کشورهای پیشرفته در این زمینه گام مثبتی بردارد.
برای دستیابی به این هدف، شناخت نیازمندی‌ها و پاسخ‌گویی به آن‌ها در حوزه‌ی طراحی زیرساخت ارتباطی داده‌ها در یک سازمان و ارسال امن آن‌ها و ارائه‌ی خدمات ارزش‌افزوده در راس فعالیت‌های شرکت قرار دارد.
سایر سرخط‌های کلان استراتژی شرکت فناوری های نوین پایوند همکاران سیستم عبارتند از:

  • ارائه‌ی خدمات و محصولات تکمیلی به مشتریان همکاران سیستم با هدف افزایش و توسعه‌ی خدمات آن‌ها
  • ارائه‌ی محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه‌ی فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای مشتریان

 

 

ﻣﺪﯾﺮان پایوند 

 

 

ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ : ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ مهندسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای : 12 سال

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴک : [email protected]

 

محسن طلایی

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ : ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ مهندسی کامپیوتر

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ‌ای :  15 سال

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴک : [email protected]

علی امیدوار

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ : ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ مهندسی صنایع

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای : 12 سال

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ : [email protected]

امیر رضایی

عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ : ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ مهندسی فناوری اطلاعات

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای : 12 سال

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ : [email protected]